Poznańska Wiki
Advertisement
Poznańska Wiki
Großherzogtum Posen

Herb wielki Księstwa

Mapa-W-Ks-Poznanskiego-1908

Mapa z roku 1906

Wielkie Księstwo Poznańskie (niem. Großherzogtum Posen) - autonomiczne księstwo wchodzące w skład Prus, utworzone w roku 1815 na mocy Kongresu wiedeńskiego. Miało ono w ocenie ówczesnych mocarstw zaspokoić dążenia niepodległościowe Wielkopolan. Wielkopolska została decyzją Kongresu odłączona od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego.

Organizacja[]

Obszar księstwa obejmował 28 951 km² (podzielony na rejencje i powiaty) z siedzibą władz w Poznaniu.

Króla pruskiego, władcę Księstwa, reprezentował książę-namiestnik. Funkcję tę (głównie reprezentacyjną i honorową) przez cały okres istnienia tego stanowiska (do roku 1831) sprawował Antoni Henryk Radziwiłł. Naczelny prezes księstwa, mianowany przez rząd w Berlinie, sprawował nadzór nad administracją państwową.

Podział administracyjny:

  • rejencja poznańska - w 1819 roku 17 powiatów, od 1887 roku 28 powiatów, w tym 1 miejski
  • rejencja bydgoska - w 1819 roku 9 powiatów, od 1887 roku 14 powiatów, w tym 1 miejski

Autonomia[]

Autonomia Księstwa była stopniowo ograniczana. Najpierw w roku 1831 w związku z powstaniem listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez poznaniaków. Zlikwidowano wówczas urząd księcia-namiestnika. Księstwem zaczął kierować naczelny prezes mianowany w Berlinie. Nasileniu uległ również proces germanizacji.

Autonomia została ostatecznie zniesiona po powstaniach wielkopolskich w roku 1846 i 1848.

Prowinz Posen[]

Formalnie autonomia przestała istnieć w roku 1848, gdy Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe przemianowało, nie mając ku temu podstaw prawnych, Wielkie Księstwo Poznańskie na Prowincję Poznańską (Provinz Posen). W konstytucji Prus z 5 grudnia 1848 r. nie znalazł się zapis o istnieniu Księstwa.

Nazwa Prowincja używana była przez władze pruskie aż do abdykacji Wilhelma II (rok 1918).

Information icon Dowiedz się więcej w: Prowincja Poznańska
Advertisement